Под мерки за одржување на зелените површини се подразбираат сите мерки за одржување на растенијата по нивното садење. Мерките за одржување се сметаат како посебна фаза во изведувањето на проектот за подигање на зелени површини. Тие служат за да обезбедат задржување на реализираниот проект за подолг временски период. Во мерките за одржување спаѓаат: наводнување, плевење, мулчирње, ѓубрење, чистење од одпадоци, кроење (кастрење, обликување) на дрвјата и грмушките, косење на тревник, заштита од високи и ниски температури, заштита од ветер (фиксирање на …), од штетници и животни и сл.
  • Одржување на дворови;
  • Еднократно средување на дворови;
  • Сечење и отстранување на големи дрвја;
  • Бесплатна достава на растенија во околина од 3 km;
  • Бесплатни совети за садење и аранжирање на жардињери и сл.

Ова се дел од нашите услуги и проекти: